- Skulestadmo, 11. November 2020 -

- Melsvatnet, 11. November 2020, 11:27, +7C -