- Voss, 1. November 2020 -

- Stokkand (Anas platyrhynchos) Hofugl, 1. November 2020, 13:08, +8C -