- Skulestadmo, 1. Mars 2020 -
- Stokkand (Anas platyrhynchos) ved Melsvatnet, 1. Mars 2020, 15:20, +2C -