- Vestbygdi, 8. August 2017. -

- Vestbygdi, 8. August 2017, 13:43, +14C -